Náš tým

JUDr. Kamil Podroužek

JUDr. Kamil Podroužek

Kamil Podroužek ukončil v roce 2000 studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde také následně v letech 2002 až 2003 absolvoval rigorózní studium, v rámci kterého se zaměřil na téma procesních podmínek civilního soudního řízení. Právní praxi získal při svém působení v jedné z největších českých advokátních kanceláří a později v jedné z předních kanceláří působících v Hradci Králové. Od roku 2003 působil jako samostatný advokát. V minulosti poskytoval Kamil Podroužek právní služby zejména subjektům podnikajícím ve strojírenském, stavebním, automobilovém a hutním průmyslu.

V současné praxi se Kamil Podroužek specializuje zejména na obchodní závazkové právo, autorské právo a práva průmyslového vlastnictví, právo nekalé soutěže a trestní právo se zaměřením na hospodářskou kriminalitu. Významnou specializací Kamila Podroužka je též zastupování klientů před soudními a rozhodčími orgány ČR, a to včetně obhajoby v trestním řízení. Za zmínku v této souvislosti stojí spory v hodnotách stovek milionů proti státním orgánům i soukromým subjektům vyplývající zejména ze smluv o dílo, veřejných zakázek, daňových sporů, či v oblasti medicínského práva. Kamil Podroužek působí také jako insolvenční správce a poskytuje komplexní právní poradenství a služby v souvislosti s řešením úpadku a insolvenčním řízením.

Kamil Podroužek je advokátem a členem České advokátní komory. Je také ohlášeným společníkem společnosti Česká insolvenční v.o.s., která působí jako insolvenční správce.

E-mailový kontakt na advokáta je podrouzek@akhradec.cz

JUDr. Petr Moník, LL.M.

Mgr. Petr Moník, LL.M.Petr Moník ukončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v roce 2000 a po úspěšném absolvování postgraduálního zahraničního programu na London Metropolitan University ve Velké Británii získal titul Master of Laws (LL.M.), a to s čestným uznáním („with merit“). Právní praxi získal při svém působení v jedné z největších českých právních kanceláří v Praze (Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) a následně v pražské pobočce jedné z největších mezinárodních kanceláří vůbec (Allen & Overy, Prague). Začátkem roku 2014 složil na Univerzitě Karlově státní rigorózní zkoušku v oboru insolvenčního práva.

Petr Moník poskytoval právní poradenství například při fúzi předního českého mlékárenského podniku, financování developerské skupiny, akvizici cateringové společnosti působící na Letišti Praha, právním auditu při prodeji maloobchodního řetězce, právním auditu a následné realizaci projektů na zelené louce korejských a amerických investorů (tzv. greenfield projekty), hromadné správě a vymáhání pohledávek zdravotnického zařízení. V současné době se specializuje především na právo obchodních společností, závazkové právo, veřejné zakázky a zajišťuje právní poradenství v mezinárodním styku. Vedle rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

Petr Moník je advokátem a členem České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokáta je monik@akhradec.cz

JUDr. Mgr. Jaromír Petera

Jaromír Petera je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž na obou univerzitách obdržel červený diplom za vynikající studijní výsledky a na Univerzitě Karlově v Praze získal první místo v soutěži Studentské vědecké a odborné činnosti pořádané Radou vysokých škol v oblasti autorského práva. V roce 2008 složil na Univerzitě Karlově státní rigorózní zkoušku v oboru práva k nehmotným statkům a práva autorského. V oblasti autorského práva a práv k nehmotným statkům se věnuje i přednáškové činnosti.

Ve své odborné praxi se zaměřuje především na právo obchodní a správní, a to včetně stavebního práva, katastrálního práva, jakož i problematiku přestupků a jiných správních deliktů. V minulosti se v těchto oblastech podílel na řešení řady významných kauz včetně poradenství v mezinárodní arbitráži. Právní služby však poskytuje i v oblasti práva pracovního a občanského. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

Jaromír Petera je advokátem a členem České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokáta je petera@akhradec.cz

Mgr. Tereza Karásková

Tereza Karásková ukončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Během studia absolvovala dva semestry na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemí, kde se zaměřila především na studium obchodního práva, práva mezinárodního a práva Evropské unie. Již v době studia a následně i v rámci své koncipientské praxe působila v jedné z největších českých právních kanceláří v Praze (Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář), kde získala bohaté zkušenosti v týmu specializovaném zejména na vedení soudních sporů a rozhodčích řízení a poskytování komplexního právního poradenství v oblasti procesního a insolvenčního práva. Tereza Karásková se zároveň aktivně účastnila vytváření a vedení týmu specializovaného na správu a vymáhání portfolií pohledávek bankovních i nebankovních subjektů a spolupracovala na řadě projektů pro přední české i zahraniční banky, zejména v oblasti optimalizace postupu při řešení problematických úvěrů.

Tereza Karásková má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, v rámci obchodního práva poskytovala právní poradenství například při fúzi významných podniků v oboru mlékárenského průmyslu a podílela se na restrukturalizaci skupiny českých obchodních společností. V současné praxi se zaměřuje zejména na oblast sporné agendy, závazkové právo, právo obchodních společností včetně jejich přeměn, pracovní právo a právo rodinné. Právní služby však poskytuje také v dalších oblastech obchodního a občanského práva. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

Tereza Karásková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je karaskova@akhradec.cz

Mgr. Jitka Moníková

Mgr. Jitka MoníkováJitka Moníková ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2004. Koncipientskou praxi absolvovala v letech 2004 – 2007 ve významné plzeňské advokátní kanceláři, kde získala bohaté zkušenosti s obchodním právem a právem veřejných zakázek. Od roku 2008 působila jako spolupracující advokátka v téže advokátní kanceláři (později také v rámci její pražské pobočky). Ve své praxi se nadále specializovala na veřejné zakázky a realizovala řadu významných veřejných zakázek pro veřejné, sektorové i dotované zadavatele působící ve státní správě, územní samosprávě i v soukromé sféře. Zastupovala i řadu významných klientů zejména z oblasti strojírenství v pozici dodavatelů při účasti ve veřejných zakázkách a případných následných sporech se zadavateli. Realizovala rovněž koncesní projekty a PPP projekt z oblasti strojírenství. Podílela se na due dilligence pro subjekty působící na trhu s dopravními prostředky. Nadále se také věnovala korporátnímu i smluvnímu obchodnímu právu.

V současné době se Jitka Moníková specializuje na veřejné zakázky, koncesní projekty a obchodní právo a zabývá se rovněž problematikou ochrany osobních údajů. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti práva veřejných zakázek a ochrany osobních údajů.

Jitka Moníková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je monikova@akhradec.cz

JUDr. Martin Kulíř

Martin Kulíř ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012. V roce 2013 také složil na Univerzitě Karlově státnJUDr. Martin Kulíří rigorózní zkoušku v oboru civilního práva procesního se zaměřením na právo insolvenční. Již během svého studia působil na exekutorském úřadu v Praze, kde získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce. Následně ještě během studia pracoval v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., kde po úspěšném ukončení studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Vedle běžné koncipientské praxe je zároveň dlouhodobě zapojen do činnosti kanceláře insolvenčního správce, kde poskytuje právní podporu insolvenčnímu týmu a zároveň ve spolupráci s insolvenčním správcem spravuje několik konkursních řízení.

 V současné praxi se Martin Kulíř specializuje především na insolvenční právo, procesní právo, obchodní právo, občanské právo a pracovní právo. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

 Martin Kulíř je advokátem a členem České advokátní komory.

 E-mailový kontakt na advokáta je kulir@akhradec.cz 

Mgr. Kateřina Tomková

Kateřina Tomková ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2015. Již v průběhu studia získávala pra

ktické zkušenosti v oblasti rodinného práva a procesního práva při odborné stáži na Okresním soudě v Trutnově. Následně začala pracovat v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., kde po úspěšném ukončení studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Zde se mimo jiné podílí na realizaci veřejných zakázek pro veřejné, sektorové i dotované zadavatele působící ve státní správě, územní samosprávě i v soukromé sféře. Od roku 2019 působí v advokátní kanceláři jako spolupracující advokátka.

Kateřina Tomková se zaměřuje především na oblast sporné agendy, právo občanské a procesní, obchodní závazkové právo, právo insolvenční, rodinné právo a právo veřejných zakázek a agendě s tím související. Vedle rodné češtiny hovoří také německy.

Kateřina Tomková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je

Mgr. Martin Jeřábek 

Martin Jeřábek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde složil státní závěrečnou zkoušku s vyznamenáním. V advokacii působí od roku 2008, a v rámci kanceláře zastává pozici seniorního advokáta.

Ve své odborné praxi se zaměřuje především na oblast smluvního občanského práva, pracovního práva, na právo ITprávo duševního vlastnictví, na oblast ochrany osobních údajů (GDPR), a na zastupování v civilních soudních řízeních. Pro klienty zajištuje i možnost školení v uvedených oblastech. Podílel se rovněž na řadě due dilligence a M&A projektech. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

Martin Jeřábek je advokátem a členem České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokáta je jerabek@akhradec.cz

Mgr. Jan Koutenský

Jan Koutenský ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. Již během svého studia absolvoval odbornou stáž v regionální advokátní kanceláři v sousedních Pardubicích, kde získal cenné zkušenosti především v oblasti civilního a trestního práva. Po ukončení studia v roce 2018 začal v témže roce pracovat v naší advokátní kanceláři, kde v současnosti poskytuje právní pomoc jako advokátní koncipient.

Při své současné praxi se Jan Koutenský zaměřuje především na oblast vymáhání pohledávektrestní právo, dále pak na právo občanské a právo procesní. Vedle rodné češtiny hovoří také plynně anglicky.

E-mailový kontakt na advokátního koncipienta je koutensky@akhradec.cz

Mgr. Martin Holman

Martin Holman ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2007. Téhož roku nastoupil na právní oddělení Magistrátu města Hradce Králové, kde působil téměř 7 let. Od dubna roku 2014 až do konce srpna roku 2019 působil ve státním podniku Lesy České republiky, s.p. na pozici právník – specialista na veřejné zakázky. Následně nastoupil do advokátní kanceláře Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. na pozici advokátního koncipienta.

V rámci koncipientské praxe se specializuje především na občanské právo, obchodní právo a právo veřejných zakázek.

Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

E-mailový kontakt na advokátního koncipienta je holman@akhradec.cz 

Ing. Vladimír Divecký

Vladimír Divecký dokončil v roce 1986 studium na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od roku 2001 působil v kanceláři správce konkurzní podstaty a následně v roce 2002 získal Osvědčení pro pracovní činnost správce konkurzní podstaIng. Vladimír Diveckýty. V tomtéž roce úspěšně složil na Krajském soudu v Hradci Králové zkoušku pro správce konkurzní podstaty a byl zapsán do seznamu správců. Činnost správce konkurzní podstaty a likvidátora vykonával samostatně do roku 2009, když v tomto období byl například správcem konkurzní podstaty významných společností z oblasti kožedělného, potravinářského a stavebního průmyslu či likvidátorem společností z oblasti projektového a stavebního inženýringu. Vladimír Divecký se podílel také na konkurzním řízení velké družstevní záložny.

Od roku 2010 Vladimír Divecký úzce spolupracuje s insolvenčním správcem JUDr. Kamilem Podroužkem a s advokátní kanceláří Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.,  kterým zajišťuje odbornou i praktickou podporu zejména v oblasti insolvenčních řízení a likvidací.

E-mailový kontakt na Vladimíra Diveckého je divecky@akhradec.cz

Stanislav Klimeš

Stanislav Klimeš dokončil v roce 1976 studium na Střední ekonomické škole. Zpočátku pracoval v ekonomických profesích ve státní správě a průmyslovém podniku. Od roku 1997 pracoval a byl členem statutárního orgánu obchodníka s cennými papíry. Od roku 2000 byl členem statuárního orgánu dražební společnosti, mj i licitátor.

Od roku 2000 působil v kanceláři správce konkurzní podstaty a následně v roce 2002 získal Osvědčení pro výkon správce konkurzní podstaty. V témže roce byl na základě výsledků ověření odborné způsobilosti zapsán do seznamu správců konkurzní podstaty. Činnost správce konkurzní podstaty vykonával samostatně do roku 2010. Podílel se i na konkurzních řízeních velkého investičního fondu a obchodníka s cennými papíry a dalších větších konkurzních řízení.

Od roku 2014 spolupracuje s insolvenčním správcem JUDr. Kamilem Podroužkem a Českou insolvenční v.o.s., kde zajišťuje odbornou i praktickou podporu probíhajících insolvenčních řízení.

E-mailový kontakt na Stanislava Klimeše je klimes@akhradec.cz

Leona Fejglová - Insolvenční specialista

Ing. Marie Kopecká - Insolvenční specialista

 

 Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Fráni Šrámka 1139/2
500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 510 765
E-mail:

Ostatní kontakty

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

  • obchodní právo
  • občanské právo
  • insolvenční řízení
  • veřejné zakázky
  • pracovní právo

Ostatní právní služby

© 2022, Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑