Náš tým

JUDr. Kamil Podroužek

JUDr. Kamil Podroužek

Kamil Podroužek ukončil v roce 2000 studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde také následně v letech 2002 až 2003 absolvoval rigorózní studium, v rámci kterého se zaměřil na téma procesních podmínek civilního soudního řízení. Právní praxi získal při svém působení v jedné z největších českých advokátních kanceláří a později v jedné z předních kanceláří působících v Hradci Králové. Od roku 2003 působil jako samostatný advokát. V minulosti poskytoval Kamil Podroužek právní služby zejména subjektům podnikajícím ve strojírenském, stavebním, automobilovém a hutním průmyslu.

V současné praxi se Kamil Podroužek specializuje zejména na obchodní závazkové právo, autorské právo a práva průmyslového vlastnictví, právo nekalé soutěže a trestní právo se zaměřením na hospodářskou kriminalitu. Významnou specializací Kamila Podroužka je též zastupování klientů před soudními a rozhodčími orgány ČR, a to včetně obhajoby v trestním řízení. Za zmínku v této souvislosti stojí spory v hodnotách stovek milionů proti státním orgánům i soukromým subjektům vyplývající zejména ze smluv o dílo, veřejných zakázek, daňových sporů, či v oblasti medicínského práva. Kamil Podroužek působí také jako insolvenční správce a poskytuje komplexní právní poradenství a služby v souvislosti s řešením úpadku a insolvenčním řízením.

Kamil Podroužek je advokátem a členem České advokátní komory. Je také ohlášeným společníkem společnosti Česká insolvenční v.o.s., která působí jako insolvenční správce.

E-mailový kontakt na advokáta je podrouzek@akhradec.cz

JUDr. Petr Moník, LL.M.

Mgr. Petr Moník, LL.M.Petr Moník ukončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v roce 2000 a po úspěšném absolvování postgraduálního zahraničního programu na London Metropolitan University ve Velké Británii získal titul Master of Laws (LL.M.), a to s čestným uznáním („with merit“). Právní praxi získal při svém působení v jedné z největších českých právních kanceláří v Praze (Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář) a následně v pražské pobočce jedné z největších mezinárodních kanceláří vůbec (Allen & Overy, Prague). Začátkem roku 2014 složil na Univerzitě Karlově státní rigorózní zkoušku v oboru insolvenčního práva.

Petr Moník poskytoval právní poradenství například při fúzi předního českého mlékárenského podniku, financování developerské skupiny, akvizici cateringové společnosti působící na Letišti Praha, právním auditu při prodeji maloobchodního řetězce, právním auditu a následné realizaci projektů na zelené louce korejských a amerických investorů (tzv. greenfield projekty), hromadné správě a vymáhání pohledávek zdravotnického zařízení. V současné době se specializuje především na právo obchodních společností, závazkové právo, veřejné zakázky a zajišťuje právní poradenství v mezinárodním styku. Vedle rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

Petr Moník je advokátem a členem České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokáta je monik@akhradec.cz

JUDr. Mgr. Jaromír Petera

Jaromír Petera je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž na obou univerzitách obdržel červený diplom za vynikající studijní výsledky a na Univerzitě Karlově v Praze získal první místo v soutěži Studentské vědecké a odborné činnosti pořádané Radou vysokých škol v oblasti autorského práva. V roce 2008 složil na Univerzitě Karlově státní rigorózní zkoušku v oboru práva k nehmotným statkům a práva autorského. V oblasti autorského práva a práv k nehmotným statkům se věnuje i přednáškové činnosti.

Ve své odborné praxi se zaměřuje především na právo obchodní a správní, a to včetně stavebního práva, katastrálního práva, jakož i problematiku přestupků a jiných správních deliktů. V minulosti se v těchto oblastech podílel na řešení řady významných kauz včetně poradenství v mezinárodní arbitráži. Právní služby však poskytuje i v oblasti práva pracovního a občanského. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

Jaromír Petera je advokátem a členem České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokáta je petera@akhradec.cz

Mgr. Tereza Karásková

Tereza Karásková ukončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Během studia absolvovala dva semestry na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemí, kde se zaměřila především na studium obchodního práva, práva mezinárodního a práva Evropské unie. Již v době studia a následně i v rámci své koncipientské praxe působila v jedné z největších českých právních kanceláří v Praze (Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář), kde získala bohaté zkušenosti v týmu specializovaném zejména na vedení soudních sporů a rozhodčích řízení a poskytování komplexního právního poradenství v oblasti procesního a insolvenčního práva. Tereza Karásková se zároveň aktivně účastnila vytváření a vedení týmu specializovaného na správu a vymáhání portfolií pohledávek bankovních i nebankovních subjektů a spolupracovala na řadě projektů pro přední české i zahraniční banky, zejména v oblasti optimalizace postupu při řešení problematických úvěrů.

Tereza Karásková má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v soudních řízeních, v rámci obchodního práva poskytovala právní poradenství například při fúzi významných podniků v oboru mlékárenského průmyslu a podílela se na restrukturalizaci skupiny českých obchodních společností. V současné praxi se zaměřuje zejména na oblast sporné agendy, závazkové právo, právo obchodních společností včetně jejich přeměn, pracovní právo a právo rodinné. Právní služby však poskytuje také v dalších oblastech obchodního a občanského práva. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

Tereza Karásková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je karaskova@akhradec.cz

Mgr. Veronika Vítková

Veronika Sojková dokončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006. Od roku 2006 až do roku 2012 spolupracovala nejprve jako koncipient a od roku 2009 jako spolupracující advokát v renomované velké advokátní kanceláři v Praze. S ohledem na charakteristiku klientely této kanceláře získala rozsáhlé zkušenosti týkající se civilního práva včetně zastupování klientů před soudy, dále pak zkušenosti v oblasti kapitálového trhu, zejména při poskytování právního poradenství obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, investičním společnostem i bankám. V rámci svého působení v této kanceláři získala Veronika Sojková praxi také při dočasném působení na úvěrovém oddělení jedné z předních bank působících na českém trhu, dále se podílela na několika due diligence významných subjektů působících ve zdravotnictví a na přípravě veřejných zakázek.

V současné praxi se Veronika Sojková specializuje se na obchodní právo, občanské právo, procesní právo, kapitálový trh, kolektivní investování, veřejné zakázky, rodinné právo a pracovní právo. Vedle rodné češtiny hovoří také německy a anglicky.

Veronika Sojková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je sojkova@akhradec.cz

Mgr. Jitka Moníková

Mgr. Jitka MoníkováJitka Moníková ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2004. Koncipientskou praxi absolvovala v letech 2004 – 2007 ve významné plzeňské advokátní kanceláři, kde získala bohaté zkušenosti s obchodním právem a právem veřejných zakázek. Od roku 2008 působila jako spolupracující advokátka v téže advokátní kanceláři (později také v rámci její pražské pobočky). Ve své praxi se nadále specializovala na veřejné zakázky a realizovala řadu významných veřejných zakázek pro veřejné, sektorové i dotované zadavatele působící ve státní správě, územní samosprávě i v soukromé sféře. Zastupovala i řadu významných klientů zejména z oblasti strojírenství v pozici dodavatelů při účasti ve veřejných zakázkách a případných následných sporech se zadavateli. Realizovala rovněž koncesní projekty a PPP projekt z oblasti strojírenství. Podílela se na due dilligence pro subjekty působící na trhu s dopravními prostředky. Nadále se také věnovala korporátnímu i smluvnímu obchodnímu právu.

V současné době se Jitka Moníková specializuje na veřejné zakázky, koncesní projekty a obchodní právo a zabývá se rovněž problematikou ochrany osobních údajů. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti práva veřejných zakázek a ochrany osobních údajů.

Jitka Moníková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je monikova@akhradec.cz

JUDr. Martin Kulíř

Martin Kulíř ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012. V roce 2013 také složil na Univerzitě Karlově státnJUDr. Martin Kulíří rigorózní zkoušku v oboru civilního práva procesního se zaměřením na právo insolvenční. Již během svého studia působil na exekutorském úřadu v Praze, kde získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce. Následně ještě během studia pracoval v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., kde po úspěšném ukončení studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Vedle běžné koncipientské praxe je zároveň dlouhodobě zapojen do činnosti kanceláře insolvenčního správce, kde poskytuje právní podporu insolvenčnímu týmu a zároveň ve spolupráci s insolvenčním správcem spravuje několik konkursních řízení.

 V současné praxi se Martin Kulíř specializuje především na insolvenční právo, procesní právo, obchodní právo, občanské právo a pracovní právo. Vedle rodné češtiny hovoří také anglicky.

 Martin Kulíř je advokátem a členem České advokátní komory.

 E-mailový kontakt na advokáta je kulir@akhradec.cz 

 

Mgr. Kateřina Tomková

Kateřina Tomková ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2015. Již v průběhu studia získávala praktické zkušenosti v oblasti rodinného práva a procesního práva při odborné stáži na Okresním soudě v Trutnově. Následně začala pracovat v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., kde po úspěšném ukončení studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky. Zde se mimo jiné podílí na realizaci veřejných zakázek pro veřejné, sektorové i dotované zadavatele působící ve státní správě, územní samosprávě i v soukromé sféře. Od roku 2019 působí v advokátní kanceláři jako spolupracující advokátka.

Kateřina Tomková se zaměřuje především na oblast sporné agendy, právo občanské a procesní, obchodní závazkové právo, právo insolvenční, rodinné právo a právo veřejných zakázek a agendě s tím související. Vedle rodné češtiny hovoří také německy.

Kateřina Tomková je advokátkou a členkou České advokátní komory.

E-mailový kontakt na advokátku je

Ing. Vladimír Divecký

Vladimír Divecký dokončil v roce 1986 studium na Vysoké škole zemědělské v Brně. Od roku 2001 působil v kanceláři správce konkurzní podstaty a následně v roce 2002 získal Osvědčení pro pracovní činnost správce konkurzní podstaIng. Vladimír Diveckýty. V tomtéž roce úspěšně složil na Krajském soudu v Hradci Králové zkoušku pro správce konkurzní podstaty a byl zapsán do seznamu správců. Činnost správce konkurzní podstaty a likvidátora vykonával samostatně do roku 2009, když v tomto období byl například správcem konkurzní podstaty významných společností z oblasti kožedělného, potravinářského a stavebního průmyslu či likvidátorem společností z oblasti projektového a stavebního inženýringu. Vladimír Divecký se podílel také na konkurzním řízení velké družstevní záložny.

Od roku 2010 Vladimír Divecký úzce spolupracuje s insolvenčním správcem JUDr. Kamilem Podroužkem a s advokátní kanceláří Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.,  kterým zajišťuje odbornou i praktickou podporu zejména v oblasti insolvenčních řízení a likvidací.

E-mailový kontakt na Vladimíra Diveckého je divecky@akhradec.czPodroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Fráni Šrámka 1139/2
500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 510 765
E-mail:

Ostatní kontakty

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

  • obchodní právo
  • občanské právo
  • insolvenční řízení
  • veřejné zakázky
  • pracovní právo

Ostatní právní služby

© 2020, Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑