Potřebujete právní služby? Pomůžeme vám!

Jsme silná a renomovaná advokátní kancelář s více než 20letou historií s hlavním zaměřením na každodenní poradenství podnikatelům.

JUDr. Petr Moník, LL.M.

S čím umíme pomoci?

Mezi naše klienty patří mnoho významných obchodních společností ve Východočeském regionu, v Praze a i v dalších regionech republiky, kterým poskytujeme právní služby ve všech hlavních oblastech práva, a to v českém i v anglickém jazyce. Našim klientům jsme poskytovali například následující právní služby:

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a družstev
 • Komplexní korporátní právní poradenství
 • Příprava a revize smluv v českém i anglickém jazyce
 • Konání valných hromad
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • Náhrada škody
 • Likvidace společností
 • Komplexní právní poradenství při přeměnách obchodních společností

Právo nemovitostí

 • Příprava a revize smluv o převodu nemovitostí (kupní, darovací či výstavba nemovitostí)
 • Příprava a revize smluv o zřízení zástavního práva či zřízení věcného břemene
 • Příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • Advokátní úschovy
 • Komplexní zajištění developerských projektů

Insolvence a restrukturalizace

 • Příprava insolvenčního návrhu a zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
 • Podání přihlášky do insolvenčního řízení a zastupování věřitelů v řízení
 • Příprava návrhu na povolení reorganizace a zpracování reorganizačního plánu
 • Právní poradenství a zastupování insolvenčních správců
 • Komplexní poradenství pro celou oblast úpadkového práva
 • Zastupování v incidenčních sporech

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 • Zastupování před všemi soudními instancemi v České republice
 • Zastupování před správními orgány
 • Zastupování v rozhodčích řízeních

Veřejné zakázky a výběrová řízení

 • Zpracování specializovaných rozborů výkladu zákona o veřejných zakázkách
 • Komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízeních
 • Námitkové řízení, řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, stížnosti

Právo duševního vlastnictví

 • Vymáhání autorských práv k autorskému dílu
 • Smlouvy o užití autorského díla
 • Úprava práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu
 • Licenční a podlicenční smlouvy, licenční podmínky
 • Řešení sporů s kolektivními správci (OSA, INTERGRAM, DILIA atd.)
 • Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů
 • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízení o uplatnění autorských či průmyslových práv
 • Zastupování v soudních sporech o doménová jména
 • Ochrana osobních údajů

Fúze a akvizice

 • Komplexní právní poradenství při přeměnách obchodních společností
 • Fúze, akvizice a restrukturalizace společností

Pracovní právo

 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Příprava a revize pracovních smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (o provedení práce, o pracovní činnosti)
 • Příprava a revize dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řád, interní předpisy, apod.)
 • Kolektivní vyjednávání
 • Odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Zastupování v řízení o neplatnosti zrušení pracovního poměru

Rodinné právo

 • Rozvody a vypořádání mezi manželi
 • Smlouvy o zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování ve sporech o výživné
 • Úprava styku mezi rodiči a dětmi

Trestní právo

 • Zastupování obviněného v průběhu celého trestního řízení, zejména v případech hospodářské kriminality
 • Zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení

Správní právo

 • Řízení o přestupcích
 • Stavební řízení
 • Zastupování v řízeních před správními úřady
 • Správní soudnictví

Zdravotnické právo

 • Náhrada škody a nemajetková újma
 • Zastupování lékaře i pacienta v trestních i občanskoprávních sporech

Jak práci účtujeme?

Zjistíme, co potřebujete

Zjistíme, s čím vám můžeme pomoci. Podle rozsahu a typu služeb se bude odvíjet hodinová sazba.

Sjednáme výši odměny

Výši hodinové sazby nebo jiný způsob stanovení výše odměny s vámi vždy dohodneme ještě před započetím prací. Budeme postupovat vždy maximálně cenově efektivně.

Odvedeme svoji práci

Pustíme se do práce. Skutečně a efektivně vynaložený čas jednotlivými právníky evidujeme ve výkazech práce.

Vystavíme fakturu

Na základě výkazů vystavíme a odešleme konečnou fakturu za provedené služby.

Paušální odměňování

Budeme rádi, pokud s námi budete spolupracovat dlouhodobě. Takovým klientům umíme nabídnout výhodnější měsíční paušální odměňování. Při takovém způsobu účtování se sazba za hodinu právního poradenství snižuje úměrně s rostoucí výší paušálu.

Info pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Zastavte se

Orlické nábřeží 376/17
500 03 Hradec Králové

© 2024 Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Tvorba webových stránek Webona