Právní služby

Našim klientům nabízíme široké spektrum právních služeb z oblasti veřejného i soukromého práva. Právníci advokátní kanceláře Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. poskytují ve všech hlavních oblastech práva zejména právní konzultace, stanoviska, analýzy a doporučení, ale také zajišťují zpracování smluv, soudních podání či dalších právních dokumentů. Právníci naší advokátní kanceláře také zastupují klienty v soudních a rozhodčích řízeních i před dalšími orgány státní správy.

Řadě klientů zajišťujeme komplexní právní poradenství a podporu při každodenních podnikatelských aktivitách, a to za zvýhodněných cenových podmínek v podobě měsíčních paušálních plateb.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto právních oblastech:

 

Obchodní právo a právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a družstev
 • Komplexní korporátní právní poradenství
 • Příprava a revize smluv v českém i anglickém jazyce
 • Zastupování v rejstříkových věcech
 • Konání valných hromad
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • Náhrada škody
 • Likvidace společností

Hospodářská soutěž

 • Soutěžní právo
 • Ochrana hospodářské soutěže

Fúze a akvizice

 • Komplexní právní poradenství při přeměnách obchodních společností
 • Fúze, akvizice a restrukturalizace společností
 

Právo nemovitostí

 • Příprava a revize smluv o převodu nemovitostí (kupní, darovací či výstavba nemovitostí)
 • Příprava a revize smluv o zřízení zástavního práva či zřízení věcného břemene
 • Příprava a revize nájemních a podnájemních smluv
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • Advokátní úschovy
 • Komplexní zajištění developerských projektů

Veřejné zakázky a výběrová řízení

 • Zpracování specializovaných rozborů výkladu zákona o veřejných zakázkách
 • Komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízeních
 • Námitkové řízení, řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, stížnosti
 

Insolvence a restrukturalizace

 • Příprava insolvenčního návrhu a zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
 • Podání přihlášky do insolvenčního řízení a zastupování věřitelů v řízení
 • Příprava návrhu na povolení reorganizace a zpracování reorganizačního plánu
 • Právní poradenství a zastupování insolvenčních správců
 • Komplexní poradenství pro celou oblast úpadkového práva
 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Zastupování v konkurzním a vyrovnávacím řízení dle zákona o konkurzu a vyrovnání

Občanské právo

 • Ochrana osobnosti
 • Zastupování ve spotřebitelských sporech
 • Příprava a revize smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Náhrada škody
 

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 • Zastupování před všemi soudními instancemi v České republice
 • Zastupování před Ústavním soudem ČR
 • Zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
 • Mimosoudní řešení sporů (mediace, konciliace, arbitráž)
 • Zastupování před správními orgány
 • Zastupování v rozhodčích řízeních
 • Výkon soudních rozhodnutí a exekuce

Právo duševního vlastnictví

 • Vymáhání autorských práv k autorskému dílu
 • Smlouvy o užití autorského díla
 • Úprava práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu
 • Licenční a podlicenční smlouvy, licenční podmínky
 • Řešení sporů s kolektivními správci (OSA, INTERGRAM, DILIA atd.)
 • Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů
 • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízení o uplatnění autorských či průmyslových práv
 • Zastupování v soudních sporech o doménová jména
 • Ochrana osobních údajů

Pracovní právo

 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Příprava a revize pracovních smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (o provedení práce, o pracovní činnosti)
 • Příprava a revize dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řád, interní předpisy, apod.)
 • Kolektivní vyjednávání
 • Odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Zastupování v řízení o neplatnosti zrušení pracovního poměru
 

Rodinné právo

 • Rozvody a vypořádání mezi manželi
 • Smlouvy o zúžení společného jmění manželů
 • Zastupování ve sporech o výživné
 • Úprava styku mezi rodiči a dětmi

Trestní právo

 • Zastupování obviněného v průběhu celého trestního řízení, zejména v případech hospodářské kriminality
 • Zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení

Správní právo

 • Řízení o přestupcích
 • Stavební řízení
 • Zastupování v řízeních před správními úřady
 • Správní soudnictví

Zdravotnické právo

 • Náhrada škody a nemajetková újma
 • Zastupování lékaře i pacienta v trestních i občanskoprávních sporech
 


Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Fráni Šrámka 1139/2
500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 510 765
E-mail:

Ostatní kontakty

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

 • obchodní právo
 • občanské právo
 • insolvenční řízení
 • veřejné zakázky
 • pracovní právo

Ostatní právní služby

© 2021, Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑